จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 ณ วัดอัยยิการาม คลอง 9 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 100 ชุด รถจักรยาน จำนวน 10 คัน แว่นสายตา จำนวน 582 อัน เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่ยากจน และนักเรียน

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี