กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 - 17.00 น. นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม " ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน " เพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย
ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ของตำบลประกอบเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ จำนวน 5 ราย ในการนี้ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเขต
ชายแดนของด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านประกอบ นำคณะโดย นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี/ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี