จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 21 บ้านเล้า หมู่ที่ 7 ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
นายอลงกต วรกี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ นำโดย ท่านยุทธนา หยิมการุณ กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (รองปลัดกระทรวงการคลัง) คุณรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมมอบบ้านพักอาศัย หลังที่ 1 ให้แก่ครอบครัว นางสาวเขียว นานอก
ตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส. สร้าง 30 และซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในการพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ดังนี้
1. งบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย จำนวน 30 หลังๆ ละ 189,200 บาท
2. งบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพัก จำนวน 10 หลังๆ ละ 28,000 บาท
3. งบจัดซื้อชุดเครื่องครัวให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 40 ชุดๆ ละ 3,000 บาท
รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,176,000 บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยนายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอหนองสองห้อง ร่วมให้การต้อนรับ

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น