จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางมาลา หาญสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอ
เมืองปทุมธานีและเทศบาลเมืองปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการ
กาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 ได้ช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ นายชูเกียรติ ทองคำขาว ผู้ป่วยที่เคยดำเนินการช่วยเหลือเมื่อหลายปีที่ผ่านมา
ณ บ้านเลขที่ 25/8 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบนม จำนวน 1 ชุด รวมทั้นางมาลา ฯสนับสนุนเงิน
จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวนายชูเกียรติ ฯ

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี