จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอเมืองปทุมธานีและเทศบาลเมืองปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการกาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 จำนวน ราย โดยมอบถุงยังชีพ
คนละ 1 ชุด รวม 2 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2 ชุด นม จำนวน 1 ชุด พร้อมเงินรายละ 2,000 บาท รวม 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ดังนี้
1) นายเฉลียว เจิมศรี ผู้สูงอายุ ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 18/59 หมู่บ้านปทุมทอง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2) นางจู เจริญผล ผู้สูงอายุ ยากไร้ เดินไม่ได้ พิการ ณ บ้านเลขที่ 55/6 ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี