จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางมาลา หาญสวัสดิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอ
เมืองปทุมธานีและเทศบาลเมืองปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการ
กาชาดห่วงใย ใส่ใจคุณภาพชีวิต ประจำปี 2562 จำนวน 6 ราย โดยมอบถุงยังชีพ คนละ 1 ชุด รวม 6 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด นม จำนวน 5 ชุด
พร้อมเงินรายละ 2,000 บาท รวม 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) ดังนี้
1) นางพวงทอง บัวบาน ผู้สูงอายุ ยากไร้ เดินไม่ได้ ณ บ้านเลขที่ 6 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
2) นางสัมฤทธิ์ คมคาย ผู้สูงอายุ ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 28 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
3) นายสมยศ วิทยาบำรุง ผู้สูงอายุ ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 25/7 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
4) นางสุณีย์ บุญรอด ผู้สูงอายุ ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 25/4 ถนนสายวัดโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
5) นางสงวน ปิ่นละลึก ผู้สูงอายุ ยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 18/22 ถนนเทศสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
6) นางจู เจริญผล ผู้สูงอายุ ยากไร้ เดินไม่ได้ พิการ ณ บ้านเลขที่ 55/6 ถนนปทุมลาดหลุมแก้ว ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี