กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายก สมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
ส่วนราชการ สาธารณะสุข เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง
ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมิถุนายน ในพื้นที่ ตำบลบางเสร่ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และถุงยังชีพ
จำนวน 10 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ