จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ห้องประชุม อบต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระราชสมภพ 2 เม.ย.62 โครงการดังกล่าว สนง.เหล่ากาชาด จ.ปจ. ร่วมกับ สนง.บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มิ.ย.62 เพื่อตรวจวัด/ตัดแว่นสายตาให้แก่ นร.ที่มึปัญหาด้านสายตา ที่ผ่านการคัดกรองจากทาง สนง.
ศธจ.ปจ./สพป.เขต1,2/สพม.เขต7 ในอำเภอ 7แห่ง จำนวนทั้งสิ้น 2,222คน โดยมี พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ (จักษุแพทย์)/คณะ รอง ผวจ.ปจ.
นายกเหล่ากาชาด จ.ปจ. ปจ.ปจ. นอ.กบินทร์บุรี นายก อบต.หนองกี่ ผู้นำท้องที่ และ คณะครู/นร. ร่วมโครงการ ในวันนี้มีนักเรียนด้อยโอกาสที่มีปัญหา
ด้านสายตาเข้ารับการตรวจคัดกรองทั้งสิ้น 438 ราย และได้รับการจัดแว่นจำนวน 222 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี