จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก,มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด
ออกเยี่ยมบู๊ทของส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรม อาทิ ชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ได้มอบชุดธารนำ้ใจเครื่องอุปโภค บริโภคให้ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์