จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งบูรณาการ กิจกรรมร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ในการนี้นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 66 ชุด และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านสาคร หมู่ที่ 3 บ้านคลองลิดี
ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล