จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมมันตราวารี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานพิธี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแล ผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม
จำนวน 50 คน จาก 13 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอหนองสองห้อง, อำเภออุบลรัตน์, อำเภอเขาสวนกวาง, อำเภอเปือยน้อย, อำเภอซำสูง,
อำเภอบ้านแฮด, อำเภอโนนศิลา, อำเภอเวียงเก่า, อำเภอสีชมพู, อำเภอพล, อำเภอบ้านฝาง, อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอภูผาม่าน

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น