จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ตามโครงการ " เยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด " ณ หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จำจำนวน 3 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ขิดล่อง อายุ 93 ปีบ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
3.นางกลั่น แท่นประมูล อายุ 91 ปีบ้านเลขที่ 31 หมู่ที่ 8 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง