จังหวัดแพร่

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางนิภา สุขแจ่มใส นายกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเด่นชัย เข้านมัส
การถวายเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุอาพาธ พระภิกษุผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเด่นชัย จำนวน 8 รูป ในการนี้ได้มอบเครื่องอัฐบริขาร
พร้อมปัจจัยตามโครงการเหล่ากาชาดร่วมใจ ถวายเครื่องอัฐบริขารแด่พระภิกษุอาพาธ พระภิกษุสูงอายุของจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่