กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 นายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
ปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอนาทวี ตำรวจภูธรสะท้อน ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 คณะครูโรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ได้ออกปฏิบัติงาน
โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน ณ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งลัง ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา ในการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีกิจกรรม
ดังนี้
1.บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 152 คน
2.บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 30 คน
3.บริการตรวจโรคตาต้อหิน จำนวน 100 คน
4.บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 54 คน 
5.บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 63 คน
6.บริการแพทย์แผนไทย จำนวน 20 คน มีผู้มารับบริการทั้งหมด จำนวน 211 คน/414 ครั้ง
ส่งต่อการรักษารพ.หาดใหญ่ และรพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ จำนวน 10 คน

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี