จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายสมพร ดีวัน อยู่บ้านเลขที่
176 หมู่ที่ 13 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข “บวร” โดย นายณรงค์ รักร้อย
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานมอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เวลา 09.00 น.
นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า บ้านห้วยเปล้า หมู่ที่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้เหล่ากาชาด จังหวัดอุทัยธานี มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 80 ชุด และแจกเสื้อผ้าฟรี ให้แก่
ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ภายในงาน

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี