จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม, นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอพล ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน
เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือรายละ จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน รวมจำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นางวรรณา ผิวขม บ้านเลขที่ 29/4 หมู่ที่ 4 ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่
2.นายชารี สมีกาง บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่
3.เด็กหญิงไอยดา นิลทับ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่
4.นางบัวลา ผองแก้ว บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
5.นายแดน รุ่งอรุณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล
6.นางหนูนวล นารีคำ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวงนางเบ้า อำเภอพล

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น