จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.- 12.00 น นางเบ็ญจวรรณ ศรีทิพากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดน่าน พร้อมด้วยนางสุธาสินี งามธุระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ออกปฏิบัติงานเข้าร่วมโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดน่าน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง โดยมี นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
เป็นประธานพิธี เปิดโครงการและนำหน่วยงานราชการระดับจังหวัด อำเภอให้บริการประชาชนในพื้นที่เชิงรุก ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ได้นำ
ถุงยังชีพมอบให้ผู้ยากไร้ จำนวน 50 ถุง และให้บริการแว่นสายตา สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 192 อัน

จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน