จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นายสมพร เพ็ชรสวัสดิ์ อยู่บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง
2. นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมสม อยู่บ้านเลขที่ 18/2 ม.2 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง
3. นายบ่าว เจะเส็น อยู่บ้านเลขที่ 2 ม.2 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง
4. นานมิยะ อ้ำหมัด อยู่บ้านเลขที่ 37 ม.4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ จำนวนคนละ 1 ชุด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง