จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังออกปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบขนม
และนมให้กับเด็ก และมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตาผู้สูงอายุจำนวน 64 ราย

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง