จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการโครงการบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ออกตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้เข้ารับการคัดเลือกสร้างบ้าน
กาชาดเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 จำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายสมนึก กาหยี อยู่บ้านเลขที่ 218 ม.5 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
2. นางสาวเจียร กิ้มตั้น อยู่บ้านเลขที่ 88/5 ม.2 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
3. นางสาวผอม หีบแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 127 ม.12 ต.อ่าวตง อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ จำนวนคนละ 1 ชุด

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง