จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคาร 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม อ.กบินทร์บุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ " สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี " ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ร่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรมให้บริการด้านทันตกรรม
แก่เด็กนักเรียน ที่ด้อยโอกาส และห่างไกลการเข้าถึงบริการ ในพื้นที่ชนบท โดยมี มรว.จิยากร อาภากร เสสะเวช หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอกบินทร์บุรี
ผู้บริหาร อปท. ภาคเอกชน และ คณะครู นร. เข้าร่วมโครงการ พร้อมนำกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบอาหารว่าง
และชุดสุขภาพฟันดีประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟันและแก้วน้ำ ให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการด้านทันตกรรมในวันนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้
ได้ให้บริการด้านทันตกรรมแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสจำนวน 354 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี