จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี
พร้อมนายอำเภอเมืองเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัคร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่จิตอาสาด้านผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นต้นแบบในการพัฒนางานอาสาสมัครเหล่ากาชาดให้เกิดความยั่งยืน มีผู้เข้ารับการ
อบรมจำนวน 50 คน

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี