จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 อำเภอ ๆ ละ 10 ราย ในวันนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย คือ นางส่อแหมะ วินัยเยี่ยม บ้านเลขที่ 54 หมู่ 9 ตำบลปางหมู
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบชุดส่งเสริมสุขภาพ 1 ชุด เงินช่วยเหลือ 1,500 บาท และของใช้จำเป็น
ได้แก่ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวและให้กำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวมีกำลังใจ
ในการดำรงชีวิตต่อไป

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน