จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ วัดไผ่สามเกาะ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาขลุง นายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง
กิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชน ในพื้นที่อำเภอทุกแห่งการให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานต่างๆได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง และสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน และภาคประชาชนและภายในงาน
ยังมีการมอบมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 150 ชุด จากเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี และจำนวน 100 ชุด จากอำเภอบ้านโป่ง
และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี