จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมโครงการ " ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพาส่วนราชการ
พบปะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยามแลง " โดยจัดขึ้นให้มีกิจกรรมเชื่อความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อปท. ร่วมพิธีอย่าง ณ โรงเรียนชุมชน
โพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร