กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางอุไร โฆษิตวัฒนาพานิชย์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัย
การอาชีพบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่