จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยที่ปรึกษา
คณะกรรมการ, กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย และ ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
ด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมูลนิธิหู คอ จมูก ชนบท
ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสต โดยให้บริการตรวจรักษาโรคหู ตรวจวัดระดับการได้ยิน และทำการผ่าตัดให้แก่ผู้ป่วยโรคหูน้ำหนวก ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น เป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 117 ราย และเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนค่าพาหนะ
เดินทางให้กับผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ รายละ 100 บาท พร้อมมอบถุงเยี่ยม รายละ 1 ถุง

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น