จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางสาวสนทรรศน์ ศุภวงศ์จงรักษ์ ภริยานายอำเภอตะโหมดและนางสวาท จันทร์ฉาย ภริยานายอำเภอเขาชัยสน
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านภายใต้แนวคิด “ BANNA MODEL” โครงการที่ 5 ก่อสร้างบ้าน
ที่อยู่อาศัย ได้แก่บ้าน นายนิพนธ์ ชูโชติ ณ หมู่ที่ 6 บ้านตีนนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ“BANNA MODEL”ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัย

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง