จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัย ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง จำนวน 4 ราย ได้แก่
1.นางส่อง พรหมฤทธิ์ อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
2.นางจบ ขวัญสุด อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 320 หมู่ที่ 3 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
3.นางอบ นิลมาก อายุ 82 ปีบ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 5 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
4.นางฉิ้ม ขุนทอง อายุ 84 ปีบ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง