จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้นางวลัยพร
วงษ์งาม ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯนางสุภาพร บุญพยัคฆ์ นางวันเพ็ญ เต็มใจ กรรมการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมออกหน่วยบริการ
จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ พุทธอุทยานสถานธรรมดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้นำถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด ไปมอบให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ