จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา เหล่ากาชาด
จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ” ณ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ”
ร่วมกับกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2558
โดยการจัดชุดบริการตรวจรักษาทางทันตกรรม จำนวน 5 ชุด แบ่งเป็นจุดให้บริการบนรถโมบายเคลื่อนที่ 1 จุด และจุดให้บริการภาคสนาม 4 จุด อีกทั้ง
เครื่องเอ็กซเรย์ฟันโมบายติดตั้งบนรถ เพื่อให้บริการในกรณีที่ฟันมีปัญหา โดยจะออกหน่วยให้บริการเด็กด้อยโอกาสที่มีปัญหาด้านทันตกรรมทั่วประเทศ
รวมถึงการตรวจสุขภาพ การให้บริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ยากไร้ในประเทศไทย เพื่อให้เด็กนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันและพัฒนาศักยภาพของเด็ก

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี