กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น . นางอัมพา สบานแย้ม มอบหมายนางพิรญาณ์ เสนะพันธ์ุ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี โดยมีนายชูศักดิ์ สบานแย้ม นายอำเภอนาทวี นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และนักปั่นอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรม
" ปั่นรัก ทำความดี คนนาทวี ไม่ทอดทิ้งกัน " ครั้งที่ 6 เยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง ในโอกาสนี้ได้มอบของเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี