จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก
มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด /ออกเยี่ยมบู๊ทของส่วนราชการที่ร่วมกิจกรรม อาทิ ชมรมแม่บ้านหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ พิการ และผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือน
ตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ได้มอบชุดธารนำ้ใจเครื่องอุปโภค บริโภคให้ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์