จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยานายอำเภอเขาชัยสน กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมผู้สูงวัยตาม “ โครงการเยี่ยมผู้สูงวัยจากใจกาชาด ” ณ ตำบลท่ามะเดื่อ
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง จำนวน 5 ราย ได้แก่
1.นายฉ้อง ชิดล่อง อายุ 93 ปี บ้านเลขที่ 855 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
2.นางคลี่ สาระอาภรณ์ อายุ 94 ปีบ้านเลขที่ 732 หมู่ที่ 1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
3.นางกลั่น แท่นประมูล อายุ 91 ปี บ้านเลขที่ 49/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
4.นายเปี่ยม สังข์หิรัญ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 341 หมู่ที่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
5.นางปาน ชูวิจิตร อายุ 95 ปี บ้านเลขที่ 515 หมู่ที่ 6 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนรายละ 1 ชุด ชุดละ 500 บาท และเงินสงเคราะห์จำนวนรายละ 1,000 บาท

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง