จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการ "บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 " เพื่อให้ความข่วยเหลือต่อไป ดังนี้
1. เวลา 09:30 น. เยี่ยมครอบครัว นางสาวกาญจนา ตรีเล็ก อายุ 52 ปี ณ บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เวลา 11:40 น. เยี่ยมครอบครัว นางกาญจนา คงศรีเจาิญ ณ บ้านเลขที่ 57/5 หมู่ 9 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เวลา 12:00 น. เยี่ยมครอบครัว นายพรศักดิ์ ใจสมุทร อายุ 51 ปี ณ บ้านเลขที่ 190 หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. เวลา 14:00 น. เยี่ยมครอบครัว นางสาวสุชฎา ใสหลวง อายุ 37 ปี ณ บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. เวลา 15:30 น. เยี่ยมครอบครัว นายประเสริฐ แซ่จั้ง ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี