จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาวบุญเลื่อน หนูอ่อน บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้
นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายสมควร ปล้องอ่อน นายอำเภอศรีบรรพต
กล่าวต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนอำเภอควนขนุน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบบ้านกาชาด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งมอบบ้านกาชาดฯ ได้มอบเงินและของที่ระลึก
ให้แก่ นางสาวบุญเลื่อน หนูอ่อน บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง