จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในกิจกรรมตามโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนชรา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมด้วย
นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และนางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านควนประกอบ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ได้มอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 50 ชุด และ เวลา 10.30 น.ออกเยี่ยมผู้ป่วย พอ.สว.
ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอกงหรา อสม.ในชุมชน จำนวน 5 ราย ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้รายละ 1,000 บาท จำนวน 5 รายและมอบถุงอุปโภคบริโภค
รายละ 1 ชุด

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง