จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วย
นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 51 ราย และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานประจำพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านราวปลา ม.9 ต.ทุ่งหว้า
อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล
จังหวัดสตูล