จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ยากไร้ ที่ขอรับความช่วยเหลือ ตามโครงการ " บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 " เพื่อให้ความข่วยเหลือต่อไป ดังนี้
1. เวลา 10:00 น. เยี่ยมครอบครัว นายเหี้ยง จันทร์พิทักษ์ อายุ 75 ปี ณ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เวลา 13:30 น. เยี่ยมครอบครัว นางสาวสิริพร เพ็ชรแก้ว อายุ 29 ปี ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เวลา 15:30 น. เยี่ยมครอบครัว นางแฉล้ม เงินเหลี่ยม อายุ 58 ปี ณ บ้านเลขที่ 145/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี