จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ พร้อมที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ วัดไก่เตี้ย หมู่ที่ 1 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยสนับสนุนเครื่องอุปโภค - บริโภค
จำนวน 100 ชุด รถจักรยาน จำนวน 10 คัน แว่นสายตา จำนวน 360 อัน เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่ยากจน และนักเรียน

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี