จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ในโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 4 ณ วัดสุนฑริการาม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสามวัง จังหวัดปทุมธานี โดยสนับสนุน
เครื่องอุปโภค - บริโภค จำนวน 100 ชุด รถจักรยาน จำนวน 10 คัน แว่นสายตา จำนวน 379 อัน เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่ยากจน และนักเรียน

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี