จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบเงินช่วยเหลือ ผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และสตรีหลังคลอดบุตรตามโครงการมหัศจรรย์1,000 วันแรก
แห่งชีวิตในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จำนวน 2 รายโดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิมอบเงินสงเคราะห์ รายละ 2,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ