จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08:45 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดี เจ้าหน้าที่อำเภอฯ สาธารณสุขอำเภอฯ ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.
ร่วมลงพื้นที่ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในโครงการ " กาชาดห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 " จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางสาวสุจิรา ชมภูแดง อายุ 33 ปี บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 12 ตำบลตะกุกใต้
2. นายบรรจบ จันสุด อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุกใต้
3. นายนพ พันบัว อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 9 ตำบลตะกุกใต้
ในการลงนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วย เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อน ในเบื้องต้นด้วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี