จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. วัดหนองจอก ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษา  กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมมอบทุนการศึกษา/เงินช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนยากไร้
ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน
30,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ ขาดแคลน ด้อยโอกาส จำนวน 50 ชุด ตามโครงการ " กาชาดปราจีนบุรี บำบัดทุกข์
บำรุงสุขปวงประชา เป็นที่พึ่งพาแก้ผู้ยากไร้ " ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี ผู้แทนทหาร ผู้แทนตำรวจ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนชาวตำบลบ้านพระเข้าร่วมงาน

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี