จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมด้วยนายอำเภออัมพวา และหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธี มอบบ้านแก่นาย สมหมาย คล้ายศิริ ตามโครงการกาชาด รวมน้ำใจ
สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ณ บ้านเลขที่ ๕๑ หมู่ ๒ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม