จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ และนางอารี นันทการณ์ ออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยติดเตียง
1. รายนางสมาน ทับสมบัติ บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
2. รายนางสาวสมมาตร เงินขาว บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
3. รายนายบุญถม สลิดกุล บ้านเลขที่ 458 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ตามโครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ประจำปี 2562 โดยมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ( สามพันบาทถ้วน )
พร้อมด้วยถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น