จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากชมรมพยาบาลจังหวัดปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงพยาบาลปัตตานี ชมรมพยาบาลจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีได้จัดโครงการ " วิ่งด้วยใจ เพื่อให้ชีวิต
Run by Heart for Life ” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแล ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน จากการจัดโครงการดังกล่าวได้นำเงินหลังหักค่าใช้จ่ายมาซื้อ
อุปกรณ์เพื่อจัดตั้ง ศูนย์เครื่องมือดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ให้กับ โรงพยาบาล 12 แห่งในจังหวัดปัตตานี ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 40 เครื่อง เครื่องดูดเสมหะจำนวน 30 เครื่อง Syringe driver จำนวน 4 เครื่อง และที่นอนลม จำนวน 18 เครื่อง

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี