จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.  นางวันดี วุ่นซิ้ว  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอจัตุรัส ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์ พอ.สว. เคลื่อนที่และคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวบาน  อำเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้ราษฎร
ในโครงการด้วย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ