จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ตามโครงการมอบทุนการศึกษา
แก่นักเรียนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
เป็นประธานในพิธี และนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และกิ่งกาชาดอำเภอทุกแห่งร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งการจัดโครงการมอบทุนการศึกษา
แก่เด็กนักเรียนยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจการสงเคราะห์ราษฎร
ที่ทุกข์ยาก เดือนร้อน และผู้ด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2562
2.เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจใฝ่เรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการช่วยเหลือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน เรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัว
3.เผยแพร่บทบาท ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และเห็นความสำคัญขององค์กร ที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
ทางสังคม การจัดพิธีมอบทุนการศึกษาฯ ในวันนี้มอบให้นักเรียนยากจน 15 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 83 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,000 บาท
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์