จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี ร่วมปฎิบัติงานกับคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง - เพดานโหว่และความพิการอื่นๆ จังหวัดปัตตานี
ปี ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลปัตตานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ผู้ป่วยด้อยโอกาสด้านปากแหว่ง
- เพดานโหว่ และผู้ป่วยอื่นๆ ให้ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการสร้างชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิต ซึ่งกำหนดให้บริการ
ตรวจรักษาผ่าตัดผู้ป่วยฯ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ณ โรงพยาบาลปัตตานี

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี